Угода про позику

11/15/11

Позика номер 4882-UAУгода про позику

(Проект модернізації державних фінансів)

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвиткувід 25 березня 2008 р.


УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Угода від 25 березня 2008 року між Україною (далі – Позичальник)
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – Банк). Цією Угодою Позичальник і Банк домовляються про таке:

С т а т т я І
Загальні умови. Визначення


1.01. Загальні умови (як їх визначено в додатку до цієї Угоди) складають невід’ємну частину цієї Угоди.

1.02. Якщо контекст не вимагає іншого, терміни, які використовуються в цій Угоді з великої літери, мають значення, приписані їм у Загальних умовах або в додатку до цієї Угоди.

С т а т т я II
Позика


2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначено цією Угодою або на які в ній є посилання, суму в п’ятдесят мільйонів (50 000 000) доларів США (далі – Позика) для допомоги у фінансуванні проекту, описаного в доповненні 1 до цієї Угоди (далі – Проект).

2.02. Позичальник може знімати кошти Позики згідно з розділом IV доповнення 2 до цієї Угоди.

2.03. Комісія за відкриття Позики, яка підлягає сплаті Позичальником Банкові, дорівнює чверті відсотка (0,25 %) від суми Позики.

2.04. Відсотки, які Позичальник повинен сплачувати Банкові за кожний період нарахування відсотків, нараховуються за ставкою, яка дорівнює ставці ЛІБОР для валюти Позики плюс змінний спред. Незважаючи
на зазначене вище, якщо будь-яка сума з рахунка знятого залишку позики залишається несплаченою в належний час і не сплачується протягом тридцяти днів, то відсотки, які сплачує Позичальник, нараховуються як визначено пунктом «d» розділу 3.02 Загальних умов.

2.05. Датами платежів є 15 січня й 15 липня кожного року.

2.06. Основна сума Позики погашається згідно з графіком амортизації, визначеним у доповненні 3 до цієї Угоди.


С т а т т я III
Проект


3.01. Позичальник заявляє про своє зобов’язання досягти цілей Проекту. Для цього Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно
до положень статті V Загальних умов.

3.02. Без обмеження положень розділу 3.01 цієї Угоди та за винятком випадків, коли Позичальник і Банк погодилися про інше, Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями доповнення 2
до цієї Угоди.

С т а т т я IV
Засоби правового захисту Банку


4.01. Додатковими подіями, що призводять до призупинення
дії Угоди, є такі події:

a) без попередньої згоди Банку МРГ1 ліквідовано, замінено або звільнено від обов’язків, або її повноваження та обов’язки змінилися настільки, що вона, на думку Банку, не може далі виконувати свої обов’язки за Проектом;

b) без попередньої згоди Банку ГПАУЗ ліквідовано, замінено або звільнено від обов’язків, або її повноваження та обов’язки змінилися настільки, що вона, на думку Банку, не може далі виконувати свої обов’язки за Проектом, а також

c) без попередньої згоди Банку унесено поправки до Стратегії модернізації СУДФ, дію цієї Стратегії призупинено, її скасовано, анульовано чи відмовлено в її виконанні.

С т а т т я V
Набрання чинності; припинення дії Угоди


5.01. Додатковими умовами набрання Угодою чинності є такі:

а) МРГ схвалила Річний робочий план на 2008 фінансовий рік;

b) Міністерство фінансів України ухвалило Інструкцію про діяльність у рамках проекту для впровадження проекту, а також

c) Міністерство фінансів України ухвалило План заходів для реалізації Стратегії модернізації СУДФ.

5.02. Кінцевою датою набрання Угодою чинності є дата, що настає через дев’яносто (90) днів після дати цієї Угоди.

5.03. Будь-яка поправка до цієї Угоди вноситься за домовленістю сторін згідно з положеннями розділу 10.02 Загальних умов. Така поправка набирає чинності в порядку, установленому угодою про внесення поправок.

С т а т т я VI
Представники. Адреси


6.01. Представником Позичальника є Міністр фінансів.

6.02. Адреса Позичальника:


Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008
Україна

Телекс: Факс:

131450 +38 044 253 82 43
+38 044 207 05 08


6.03. Адреса Банку:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America


Телеграфна адреса: Teлекс: Факс:

INTBAFRAD 248423(MCI) або 1-202-477-6391
Washington, D.C. 64145(MCI)


Погоджено в Києві, Україна, у день та рік, зазначені вище.

Україна

Повноважний представник

Міжнародний банк
реконструкції та розвитку

Повноважний представник

Д о п о в н е н н я 1

Опис проекту


Метою цього Проекту є зміцнення управління державними фінансами шляхом поліпшення функціональної ефективності та прозорості.

Проект складається з таких частин:

Частина 1: Зміцнення інституційної спроможності та функціональної ефективності

Нарощування потенціалу, а також посилення та оптимізація функцій Міністерства фінансів, КРУ і ДКУ, в певних сферах уключає,
не обмежуючися цим: а) удосконалення бюджетного планування та середньо-строкове бюджетування; b) методологічну підтримку програмно-цільового бюджетування; с) складання та затвердження державного та місцевих бюджетів, а також d) виконання бюджету, моніторинг та фінансову звітність для державного та місцевих бюджетів; е) управління державним боргом;
f) участь в управлінні міжнародною фінансовою допомогою, а також
g) державний внутрішній фінансовий контроль.

Частина 2: Розроблення інтегрованої СУДФ

Інтеграція ключових функцій управління державними фінансами для розробки єдиної централізованої інформаційної системи, яка слугуватиме основою для всіх процесів управління державними фінансами, шляхом:

а) надання товарів і послуг для розробки механізмів обміну інформацією та автоматизації необхідних офісних послуг;

b) надання послуг і навчання для підтримки заходів з управління змінами для ефективного використання й сталості, а також забезпечення досвіду з управління технічними проектами
й технологічних аспектів управління контрактами,
а також

c) розробки інтегрованого програмного забезпечення СУДФ, монтажу центральних серверів, а також польового обладнання СУДФ та обладнання для мереж з достатнім рівнем інформаційної безпеки.


Частина 3: Управління проектом

Надання підтримки Мінфіну для зміцнення його спроможності ефективного впровадження Проекту, у тому числі, inter alia, товарів, послуг (зокрема, послуг аудиту), навчання й покриття додаткових поточних витрат, які необхідні для забезпечення такої підтримки.


Д о п о в н е н н я 2

Виконання проекту

Розділ I. Заходи з упровадження


A. Установлені заходи


1. Позичальник протягом періоду впровадження Проекту забезпечує функціонування МРГ, яка і) діє як орган, відповідальний за стратегічну координацію діяльності в рамках Проекту та нагляд за нею,
іі) розглядає та затверджує Річний робочий план Проекту,
а також ііі) підтримує його впровадження.


2. Згідно з Інструкцією про діяльність у рамках Проекту ГПАУЗ відповідає за загальне управління Проектом, у тому числі управління фінансовою діяльністю та закупівлями й інші завдання, які стосуються Проекту. Керівник Проекту керує ГПАУЗ, вона є йому підзвітною
та комплектується персоналом, адекватним за кількістю, який має кваліфікацію та досвід, прийнятні для Позичальника й Банку.


3. Позичальник уживає всіх заходів, потрібних для забезпечення застосування та дотримання Інструкції про діяльність в рамках Проекту протягом усього періоду впровадження, моніторингу
та оцінки Проекту.


4. Позичальник забезпечує, щоб ГПАУЗ не передоручала свої повноваження стосовно виконання будь-яких положень Інструкції про діяльність в рамках Проекту, не вносила до неї поправок,
не скасовувала її та не відмовлялася від неї, якщо Банк не погодиться на інше або якщо Банк в інший спосіб не вважатиме за необхідне поновити Інструкцію про діяльність в рамках Проекту для відображення та підтримки сталої оцінки Проекту.


В. Протидія корупції


Позичальник забезпечує впровадження Проекту відповідно до положень керівних документів з протидії корупції.


Розділ II. Звітність стосовно моніторингу та оцінка Проекту

A. Звіти про проект

1. Позичальник здійснює моніторинг та оцінку стану виконання Проекту
й готує Звіти про проект відповідно до положень розділу 5.08 Загальних умов і на підставі показників, погоджених з Банком. Кожний Звіт про проект охоплює період в один рік і надається Банкові
не пізніше ніж через два місяці після закінчення періоду, охопленого таким звітом.

B. Фінансовий менеджмент, фінансові звіти та аудиторські перевірки

1. Позичальник упроваджує, але не пізніше 30 червня 2008 року, автоматизовану комп’ютерну систему обліку та звітності в ГПАУЗ для підтримки обліку за проектом та автоматичного створення періодичних фінансових звітів.

2. Позичальник через ГПАУЗ утримує чи забезпечує утримання системи фінансового менеджменту відповідно до положень розділу 5.09 Загальних умов.

3. Без обмеження положень частини А цього розділу Позичальник через ГПАУЗ готує та надає Банкові не пізніше ніж через сорок п’ять (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні неперевірені фінансові звіти за Проектом, які охоплюють звітний квартал, – звіти, задовільні для Банку за формою та суттю.

4. Позичальник забезпечує аудиторської перевірки Фінансової звітності відповідно до положень пункту «b» розділу 5.09 Загальних умов. Кожна аудиторська перевірка Фінансової звітності охоплює період одного фінансового року Позичальника. Фінансова звітність,
що пройшла аудиторську перевірку за кожний такий період, надається Банкові не пізніше ніж через шість (6) місяців після закінчення такого періоду.

5. Позичальник через ГПАУЗ:

а) забезпечує функціонування системи контролю, операційних процесів і процедур у рамках Проекту, для яких здійснюється аудиторська перевірка за кожний фінансовий рік (або інший період, погоджений з Банком) – як згідно з технічними завданнями, так
і незалежними аудиторами, прийнятними для Банку;


b) надає Банкові відразу після одержання, але в будь-якому випадку
не пізніше ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного такого року (або такого іншого періоду, погодженого з Банком):
А) засвідчені копії оцінки системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур, зазначених у наведеному вище пункті «а» за такий рік (або за інший період, погоджений з Банком), за який був проведений аудит, та В) висновок згаданих аудиторів стосовно цих процесів і процедур в обсязі й подробицях, що задовольняють вимоги Банку стосовно належного бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності Позичальника, призначених для Проекту, а також

c) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно такої системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур та аудиту такої системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур, а також стосовно зазначених аудиторів, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.

Розділ III. Закупівлі

A. Загальні положення

1. Товари. Закупівля всіх товарів, потрібних для Проекту, здійснюється відповідно до вимог, установлених розділом I Посібника з питань закупівель або на які в ньому є посилання, та згідно з положеннями цього розділу.

2. Консультаційні послуги. Закупівля всіх консультаційних послуг, потрібних для Проекту, здійснюється відповідно до вимог, установлених розділами І та IV Посібника з питань відбору консультантів або на які в них є посилання, та згідно з положеннями цього розділу.

3. Визначення. Терміни, написані з великої літери, які вживаються нижче в цьому розділі для опису конкретних способів закупівель або методик розгляду Банком конкретних контрактів, стосуються відповідної методики, описаної в Посібнику з питань закупівель або в Посібнику з питань відбору консультантів.

B. Особливі способи закупівлі товарів

1. Міжнародні конкурентні торги. Якщо в наведеному нижче
пункті 2 не передбачено інше, закупівля товарів здійснюється
за контрактами, присудженими внаслідок Міжнародних конкурентних торгів.

2. Інші способи закупівлі товарів. У викладеній нижче таблиці наводяться способи закупівлі, крім Міжнародних конкурентних торгів, які можуть використовуватися для товарів. У Плані закупівель визначаються умови, за яких можна використовувати такі способи.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити